วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบคโฮขุดฝังกลบขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพรมเช็คเท้าด้วยเศษผ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินระบบไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาศีรีวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง