องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สภา อบต.

   
 
  นายสมพงษ์ ทองมี  
  ประธานสภา  

โทร. 087-8667727
 

นายวรพล สกุลชัยอารักษ์
นายทองใบ  บุพศิริ
รองประธานสภา

เลขานุการสภา
โทร. 087-2157053
โทร.084-8737307
 

นางพิมใจ สมวงษา นายสิทธ์ ขันคุ้ม
นายมโชค ทานุมา
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร.097-2266978 โทร.061-0298798 โทร.093-3870282นายคำคูณ      แก้วมุงคุณ
นางสาวสวรรค์  พุทธจักร
นางปภาวดี      พันป้องซอด
ส.อบต.หมู่ที่  5
ส.อบต.หมู่ที่  6
ส.อบต.หมู่ที่  8
โทร.095-6630745
โทร.063-7367008 โทร.063-9708761