องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

     
   นางประไพพร  ธานีวรรณ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

 นายศราวุฒิ วรรณราช
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักสันทนาการ
ศูนย์วัดเจติยาคีรีวิหาร
       
 นางจอมศรี  จันทร์วงศ์  นางสุปรานี  อินทฤาชัย นางสาวทัศนีย์  แสงเลิศ
-ว่าง-
ครู ครู ครู ครู
       
 นายไพฑูรย์  ศรีพันลม  นางสาวสุริยาภรณ์  จำปาชัย นางรจนา  แก้วจิตตะ
นางสาวรักษ์ชุดา ทุนาม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์วัดมงคลสามัคคีธรรม
     
 นายทูลไทย  จันทร์เพ็ง  นางวันนา  สีสังข์  นางดวงใจ  จันทร์อ้วน
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครู

 
นางสาวเต็มเดือน  หอมสมบัติ
 นางนิตยา  ภูอ่าว นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ชมพู
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ครู ผู้ดูแลเด็ก
 
-ว่าง-  นางสาวศิริพันธ์  ศรีจันทร์
ครู  ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์วัดศิริมงคล
   
นางมณี  เวชสุวรรณ
นางพิมภา  ภูอ่าว นางสุเนตรา  คำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครู
 
นางสายทอง  คตภูธร 
นางหนึ่งฤทัย ภูอ่าว
-ว่าง- นางไพฑูรย์ ศรีพัดลม
ผู้ดูแลเด็ก ครู  ครู ครูผู้ดูแลเด็กทักษะ
พนักงานจ้าง
 
 
นายร่มศักดิ์  ไฟศาล
นางสาวสุภรัตน์ เวียงสมุทร
ผช.จนท.สันทนาการ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ
     
  นางเสงี่ยม  ขันคุ้ม  
  แม่ครัว