องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี2564 8
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 8
  1 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 8
  1 มิ.ย. 2563    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 9
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 7
  29 พ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 7
  1 พ.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 2 6
  23 มี.ค. 2563    มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน 7
  12 มี.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 6
  31 ม.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 1 6
  30 ม.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 7
  27 ม.ค. 2563    ประกาศ อบต.นาแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 7
  27 ม.ค. 2563    รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 7
  6 พ.ย. 2562    ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 8
  4 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลนาแสง 8
  7 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 8
  30 ก.ย. 2562    กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 6
  30 ก.ย. 2562    การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 7
  30 ก.ย. 2562    ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 7
  27 ก.ย. 2562    ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข ประจำปี2562 7


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]