องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ตามหนังสือด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  งานวันท้องถิ่นไทย
  ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะประจำปี 2565

 28 มิ.ย. 2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ตามหน...
8 มิ.ย. 2565 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงปลอดบุหรี่
9 พ.ค. 2565 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
28 ก.พ. 2565 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 256...
10 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาป...
22 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง บก.ถ.35-009เส้นหนอ...
18 พ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดครงการพัฒนาแหล่งท่องเที...
10 พ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห...
8 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร...
8 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร...
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557