องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 212
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 230
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 240
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 227
  20 ก.ค. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 243
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 233
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 210
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 232
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 255
  20 ก.ค. 2558    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 238