องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
การบริหารและการจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2564    หนังสือขอสนองพระราชดำริฯ หนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 6
  23 ส.ค. 2564    1.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 7
  23 ส.ค. 2564    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6
  23 ส.ค. 2564    1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 7
  23 ส.ค. 2564    1.4 ดำเนินงานตามแผน 6
  23 ส.ค. 2564    1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 6
  23 ส.ค. 2564    1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 6
  23 ส.ค. 2564    1.7 รายงานผลการดำเนินงานให้อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 6